Lähetä tästä varauspyyntö!

Online-varaus

Vuokrausehdot

1. AUTON KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b) Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa autosta. Vuokraajalla (tai erikseen nimetyllä kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja se on esitettävä vuokra-autoa hakiessa. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille.
c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e) Vuokraamon luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokralle ottajan on tarkastettava että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.


2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot vahingonkorvaushinnaston mukaisesti.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta- aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ylikuormaus, tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot, ajaminen alipaineisilla renkailla, lumivahingot, jos
niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta), ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys
Vuokraamo tarjoaa erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta
omavastuun pienentämiseen.
2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.
2.5 Muut velvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, puuttuvan polttoaineen, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut. Vuokraaja suostuu sopimuksen allekirjoituksellaan siihen että vuokraamo voi jälkikäteen laskuttaa yllämainitut kulut sekä vahinkotapauksissa omavastuun, vuokraajalta.


3. VARAUS JA VUOKRAN MAKSU
a) Vuokravaraus on sitova. Ellei toisin ole sovittu, varaus on mahdollista perua kuluitta vähintään 48h ennen vuokra-ajan alkua.
b) Vuokra maksetaan ennen vuokrausta maksukortilla. Muusta mahdollisesta maksutavasta on sovittava erikseen. Käteistä emme vastaanota.
c) Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa tai muita vuokrauksesta aiheutuneita kuluja, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa maksuista.
d) Vuokran laskutuksesta on sovittava etukäteen, ja se edellyttää myönteistä luottopäätöstä. Pidätämme oikeuden kieltäytyä laskutuksesta luottotietojen muutosten seurauksena, jolloin asiakas sitoutuu suorittamaan vuokran noudon yhteydessä maksukortilla. Laskuun lisätään laskutuslisä alk. 5€.


4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton
käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.


5. MATKAMITTARI JA SEURANTA
a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla.
Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran.
b) Autoa voidaan seurata myös erillisellä etäseurantalaitteella.


6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Käytettävästä polttoaineesta vuokraaja saa tiedon vuokraamolta. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra- aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akkuja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Tankkaamattomana palautetusta autosta vuokraamo perii vuokraajalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä tankkauslisän alk. 30€.


7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.
b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä vukraamolle. Vuokraajan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus sekä poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, mikäli syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.
c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralle ottaja voi vaatia korkeintaan vuokrahinnan suuruista korvausta.


9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYESSÄ

a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Palautusajan tai – paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto ja sen avaimet on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraamolla on oikeus veloittaa sakkoa, mikäli vuokra-aika ylittyy (alk. 60€ jokaiselta alkavalta tunnilta).
b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.


10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYMISTÄ

Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei vaikuta vuokrahintaan. Asiasta voidaan tarvittaessa sopia etukäteen toisin tai  harkita tapauskohtaisesti.


11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokralle ottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.


12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon lupaa. Auton vieminen on mahdollista erillisen maastavientiluvan avulla. Vuokraamo päättää luvan myöntämisestä ja lisäkustannuksista tapauskohtaisesti.


13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Suositukset

”Hyvä autovuokraamo, suosittelen! Olen vuokrannut pakettiautoa useamman kerran ja ollut erittäin tyytyväinen. Autot on uusia ja siistejä, ja hinta tosi halpa!”

- Laura, Pirkkala

"Avulias ja ystävällinen henkilökunta, kalustoa riittävästi. Hinnat rehellisen hyvät!"

- Jarno, Tampere

"Erinomainen hinta-laatusuhde, hyvät aukioloajat ja ystävällinen palvelu!
Muuttoauton hakeminen ja palautus onnistui lauantaina. Kätevää sekin, että sain vuokrattua muuttolaatikot ja nokkakärryt samasta paikasta. Kirsikkana kakun päällä vuokrapakun peruutuskamera <3 Lämmin suositus muille muuttajille ja autoa vuokraaville"

- Eeva, Tampere

Soittopyyntö: